Giddyup Std

FONT / 2019-02-25

Waterfall 段落瀑布流Size— 144pt-10pt

144 pt Giddyup Std 144pt
72 pt Giddyup Std 72pt
48 pt Giddyup Std 48pt
36 pt Giddyup Std 36pt
14 pt Giddyup Std 14pt
24 pt Giddyup Std 24pt
12 pt Giddyup Std 12pt
18 pt Giddyup Std 18pt
10 pt Giddyup Std 10pt

13pt灰度效果Grayscale — CSS hex color

Giddyup Std 13pt灰度效果 Grayscale — CSS hex color

Waterfall 行文本瀑布流Size— 36t-9pt

Giddyup Std Waterfall 行文本瀑布流 Size— 36t-9pt
分享:
wechat

酷字网官方微信

大家都在关注哦!

微信号:kufont